login
zoek
Banner 4

Een praktische cursus voor leraren in het primair onderwijs die werk willen maken van hun pedagogisch leiderschap in de klas.

“Veel vormen van professionalisering van docenten – cursussen, studiedagen,workshops – zijn niet gericht op problematiek in de eigen lespraktijk. Dat is een gemiste kans, stellen de onderzoekers. Na- en bijscholing van leraren lijken namelijk het meest effectief als de inhoud vak gerelateerd is en goed is ingebed in de eigen lespraktijk”.
('Professionele ontwikkeling van leraren' NWO onderzoek, maart 2011)


De leraar als opvoeder

Goed onderwijs is meer dan alleen aandacht voor de prestaties van school en leerlingen.
Goed onderwijs is in onze visie sterk afhankelijk van het pedagogisch leiderschap van de leraar.

Een leraar die begrijpt dat de basis van effectief onderwijs ligt in een goede relatie en communicatie met zijn of haar leerlingen.
Een leraar die begrijpt dat gedrag en gedragingen van leraren en leerlingen van grote invloed zijn op de ontwikkeling en prestaties van leerlingen.

Om leraren te ondersteunen in hun rol als opvoeder en pedagogisch leider is deze cursus ontwikkeld.
Deze post-hbo cursus richt zich op het begrijpen van (storende) gedragingen, op het bemoedigen van elkaar, op alternatieven voor straffen en belonen en op de communicatie met leerlingen.

Individualpsychologie als basis

Voor het begrijpen van het lerarengedrag en dat van de kinderen wordt geput uit Individualpsychologische inzichten.

De Individualpsychologie zoals ontwikkeld door Alfred Adler en Rudolf Dreikurs kent theoretische inzichten die een sterk praktisch karakter hebben.
Enkele kenmerken van deze psychologie zijn:
- gedragingen zijn doelgericht
- kinderen willen erbij horen
- de mens is een sociaal wezen
- persoonlijke verantwoordelijkheid

Vanuit deze achtergrond wordt gewerkt om storend gedrag te voorkomen. Inzicht verkrijgen in de interactie en hoe te handelen om bemoedigende oplossingen te bedenken worden uitgewerkt en geoefend naar het opvoedkundig leiderschap in de dagelijkse praktijk van de school.

Doel van deze cursus

Met deze cursus willen we het pedagogisch leiderschap in de groep versterken. Dit doen we door het aanbieden en trainen van andere opvoedingsmiddelen en –methoden. De leraar krijgt dus een praktisch handelingsrepertoire aangeboden waardoor het omgaan met (het gedrag van) kinderen wordt verbeterd.

Opzet van de cursus

De cursus gaat nadrukkelijk uit van de (eigen) praktijk. Praktijksituaties vormen de kern van de bijeenkomsten. Van daaruit wordt verkend hoe die te begrijpen en hoe nieuwe werkwijzen toe te passen.

De cursusopzet is sterk praktijk gerelateerd, d.w.z. wat wordt geleerd kan de volgende dag in de groep worden toegepast.
De bijeenkomsten kennen een variatie aan werkvormen, zoals feedback, casusbesprekingen, groepswerk en praktische oefeningen. Theoretische inzichten worden gekoppeld aan de praktijk.